BAKAR: Preuzimanje plavih i žutih spremnika za reciklabilni otpad! Raspored podjele: …;

0
57

Komunalno društvo Čistoća na cijelom području djelovanja sukcesivno uvodi individualni sustav u sklopu kojeg će svim korisnicima biti dodijeljeni vlastiti spremnici za otpad.

Grad Bakar u suradnji s KD Čistoća nastavlja nadogradnju sustava za prikupljanje komunalnog otpada. Korisnicima na području Grada Bakra će bez naknade biti dodijeljeni individualni spremnici za prikupljanje reciklabilnih vrsta otpada:

• plavi spremnik za papir i karton te

• žuti spremnik za plastiku, metal i višeslojnu ambalažu.

Individualni spremnici će se dodjeljivati prema kriteriju broja članova pojedinog kućanstva:

– od 120 litara za kućanstva do 3 člana

– od 240 litara za kućanstva od 4 do 8 članova

– od 360 litara za kućanstva od 9 do 12 članova

– 2×240 litara za kućanstva od 13 do 17 članova.

Korisnicima će prije podjele KD Čistoća uz račun poslati poziv i kupon za preuzimanje spremnika.

Na području Grada Bakra spremnici će se podijeliti prema sljedećem rasporedu: