UDRUGA KRIZNI EKO STOŽER MARIŠĆINA., ZA ekološko gospodarenje bio razgradivim otpadom…;

0
759

Zbog neizdržive situacije sa smradom koji se već sedmu godinu kontinuirano širi
iz Centra za gospodarenje otpadom Marišćina, udruga Krizni eko stožer Marišćina uz potporu Primorsko-goranske županije organizirala je Tribinu „Ekološko gospodarenje bio razgradivim otpadom – Bio Logic 2020“. Tribina je održana u Rijeci, 22. siječnja 2020. godine.
Cilj tribine bio je potaknuti jedinice lokalne samouprave iz Primorsko-goranske županije, kao i lokalna komunalna društva da zajedničkim akcijama osiguraju građanima pravne i logističke preduvjete za odvajanje biorazgradivog komunalnog otpada. Na tribinu su pozvani svi akteri koji pravno i operativno kreiraju sustav gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i Primorsko-goranskoj županiji, kako bi zajednički pronašli rješenje za probleme koji utječu na kvalitetu života ljudi koji žive u okolici Centra za gospodarenje otpadom Marišćina. Pozivu na tribinu nisu se nažalost odazvali predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike i tako su još jednom javno potvrdili svoju indiferentnost i omalovažavanje problema koji tišti ne samo lokalnu zajednicu na području Centra za gospodarenje otpadom Marišćina, već i cijelu Republiku Hrvatsku. Na tribini su sudjelovali brojni predstavnici komunalnih društava, jedinica lokalne samouprave, predstavnici udruga, kao i predstavnica Ureda javne pravobraniteljice. Iznijeti su svi problemi postojećeg sustava gospodarenja otpadom, ali i mogućnosti za unapređenje
sustava odvajanja biorazgradivog otpada. Na žalost, dio jedinica lokalne samouprave na čelu s najvećim proizvođačem otpada, gradom Rijeka te mogućnosti uopće ne koriste, već se biootpad zajedno s miješanim komunalnim otpadom odvozi na odlagališta. Takvo postupanje s biorazgradivim otpadom protivno je važećem nacionalnom i europskom pravnom okviru, a izvorno projektirani sustav mehaničko-biološke obrade miješanog otpada nije u skladu s EU regulativom. Važno je istaknuti i da cijena usluge zbog neprimjerenog postupanja i nepostojanja tržišta za proizvedeni gorivi otpad stalno raste.
Na primjeru Centra za gospodarenje otpadom Marišćina vidimo i kako neprimjereno odložen miješani komunalni otpad koji sadrži biorazgradivi otpad zauzima vrijedan prostor u krškom terenu i uzrokuje emisije koje mogu štetiti stanovništvu i ekosustavima. S druge strane kompostiranje doprinosi podizanju
kvalitete tla i dostizanju ciljeva smanjenja stakleničkih plinova kroz zadržavanje ugljika i dušika u tlu. Predstavnici udruge Krizni eko stožer Marišćina predložili su prihvaćanje zaključaka kojima bi se, kako jedinice lokalne samouprave tako i lokalna komunalna društva obavezali na striktnu primjenu Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom i u dijelu koji se odnosi na obvezu odvojenog prikupljanja i zbrinjavanje biootpada te svoje sada zapravo nezakonite odluke uskladili s navedenim propisima. Svi dionici ove problematike moraju ustrajati u provedbi Okvirne direktive o otpadu, Direktive o
odlagalištima, Okvirne direktive o morskoj strategiji i Europske strategije o plastici u kružnom gospodarstvu i Paketa o kružnom gospodarstvu Europske Unije.